การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present Perfect Tense โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก( Active Learning ) นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present Perfect Tense ภาษาอังกฤษ อ 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present Perfect Tense ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present Perfect Tense ภาษาอังกฤษ อ 31101  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565  จำนวน  36  คน

Related posts