การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บูรณาการบนพื้นฐาน วัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้ Gerund and Infinitive โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิง รุก ( Active Learning )รายวิชาภาษาอังกฤษ

           

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บูรณาการบนพื้นฐาน

             วัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้ Gerund and Infinitive  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิง

             รุก ( Active Learning )รายวิชาภาษาอังกฤษ  2 รหัสวิชา อ31102  ของนักเรียนระดับชั้น

             มัธยมศึกษาปี ที่ 4

ชื่อผู้วิจัย                    จิราภรณ์  วงค์สวัสดิ์

ปีการศึกษา       2565 

                       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน รายภาษาอังกฤษ อ 311021 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 31102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ภาษาอังกฤษ อ 31102  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2565  จำนวน  38  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะเรื่องการใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 20  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย  ()  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที  t-test dependent  ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน สำหรับนักเรียน      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพ  E1 / E2  เฉลี่ย เท่ากับ  84.26/84.74  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80   นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้ Gerund and Infinitive  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน อยู่ในระดับมากที่สุด

Related posts