การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาชีววิทยา
เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

Related posts