การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างประโยชน์จากผลงานและการนำเสนอผลงาน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างประโยชน์จากผลงานและการนำเสนอผลงาน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์แบบ Active Learning บูรณาการวัฒนธรรมวิถีน่าน

Related posts