การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม –ing ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นางสาวจิรนันท์ ศรีจันทร์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้รูปแบบเจาะจง (Purposive sampling)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการเขียนเติม ing ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง การเติม ing ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

จำนวน 33 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง การเติม ing ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 สำหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

Related posts