การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณา การบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะกับ ชีวิต 4 ศ22102 เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
บูรณา การบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะกับ ชีวิต 4 ศ22102

เรื่องการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2

Related posts