การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได5 ขั้น( QSCCS ) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได
5 ขั้น( QSCCS ) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565

ผู้วิจัย นางดารณี สุทธไชย
ลักษณะประชากรที่ศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระยะเวลา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น( QSCCS ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น( QSCCS ) ในกิจกรรมแนะแนว รหัสกิจกรรม ก32902 โดยวิธีการวิจัยเชิงทดลองจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 จำนวน 209 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสำรวจทักษะในศตวรรษที่21 แบบประเมินการนำเสนอ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น( QSCCS )ที่ผู้วิจัยพัฒนาและสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์

Related posts