การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการออกเสียงท้ายคำ ด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 2 หน่วย Asking and Giving Direction เรื่อง Klong Pucha at TP School สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา นางภัทรินทร์ คำยอด
ปีที่ศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการออกเสียงท้ายคำ โดยเฉพาะคำกริยาที่เติม -ed ด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 2 หน่วย Asking and Giving Direction เรื่อง Klong Pucha at TP School สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยการทำข้อทดสอบก่อนเรียน แล้วศึกษาการออกเสียงท้ายคำ และออกเสียงคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ed แล้วทดสอบหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการออกเสียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 2 หน่วย Asking and Giving Direction เรื่อง Klong Pucha at TP School สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.50

Related posts