การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทักษะการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11

ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน

โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

Related posts