การใช้แบบฝึกทักษะเพิ่มคำศัพท์และกลุ่มคำภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสื่อโซเชียล บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อวิจัย การใช้แบบฝึกทักษะเพิ่มคำศัพท์และกลุ่มคำภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสื่อโซเชียล บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ผู้ทำวิจัย นางสาวนภาพร ทนะขว้าง
ปีการศึกษา 2/2565

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกทักษะเพิ่มคำศัพท์และกลุ่มคำภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสื่อโซเชียล เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะเพิ่มคำศัพท์และกลุ่มคำภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสื่อโซเชียล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบคำศัพท์และกลุ่มคำภาษาจีนจากอิโมติคอนวีแชท การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย(Mean) และหาค่าร้อยละ(Percentage)

Related posts