นักเรียนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา อำขำ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด บูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม ๑๕ อำเภอ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ณ โรงแรมน่านกรีนเลทวิวรีสอร์ท จังหวัดน่าน

Related posts