ผลคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้และให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น.– 12.00 น. ณ หน้าห้องวิชาการ อาคาร4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ทั้งนี้หากนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มามอบตัว ตาม วัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศรายชื่อ

https://drive.google.com/file/d/1K2B2iF-t3lCE-4cE00jYBvMeG60WwZeC/view?usp=drivesdk

Related posts