รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย ๓ รหัส ท๒๒๑๐๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ ในวรรณคดี เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

               

              

ชื่อเรื่อง                 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐาน 

                วัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย ๓ รหัส ท๒๒๑๐๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 

                จับใจความสำคัญ ในวรรณคดี เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                ปีที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ผู้รายงาน               นายกรวิชญ์  อภิวัฒน์ธัญสิริ

สถานศึกษา            โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน               

ปีที่ศึกษา               ๒๕๖๖

Related posts