รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาเคมี  เรื่อง อินดิเคเตอร์และปฏิกิริยาระหว่างกรดเบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  

            

Related posts