รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Nan Travelling

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รหัสวิชา อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Nan Travelling
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางณธษา วินิชสุคนธ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ปีการศึกษา 2566

Related posts