วิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Two word verbs  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

วิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน  วิชาภาษาอังกฤษ รหัส  อ32102  เรื่อง Two word verbs  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

Related posts