สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับกองลูกเสือโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ มอบโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายกิตติศักดิ์ มะโน ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นผู้รับมอบธงชนะเลิศ ระดับจังหวัด และโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

Related posts