รับมอบโล่รางวัลจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทางบริหารวิชาการ โครงการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ฯ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ประกวดคลิปวิดีโอ แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันการลดปัญหาหมอกควัน ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนักเรียนดังนี้ ๑.นายทักษ์ดนัย ตะนะทิพย์ ๒.นางสาวณพัชร สุทธิแสน ๓.นางสาวเขมิกา ทาเป๊ก ๔.นางสาวพรกนก สุทธิแสน ๕.นางสาวสิริภัทร ปะทิ ๖.นางสาววริศรา มาตสมัคร์ และครูที่ปรึกษาโครงการ คือ นางจิตอนงค์ โสภณพัฒนากุล

Related posts