การนำเสนอแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานเครื่องเดินเส้นยีนอัตโนมัติ สาขาพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชน

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ได้รับคัดเลือกรอบที่ ๑.การนำเสนอแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานเครื่องเดินเส้นยีนอัตโนมัติ สาขาพลิกฟื้นคืนวิถีชุมชน กิจกรรมการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ ตอน ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยมีนักเรียนดังนี้ ๑.นางสาวณัฏฐวดี คำแสน ๒.นายพัชรพล ทีฆาวงศ์ ๓.นางสาวกันต์กมล บัวอิ่น และคุณครูผู้ฝึกสอน คือ นางไพลิน ยาวิไชย

Related posts