ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าแข่งขัน DANCER CISE และ TO BE IDOL NAN ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์…

Read More

นางธิดา เสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางธิดา เสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาค…

Read More

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ มาเป็นประธานในพิธีเปิดก…

Read More

รางวัลเสมาพิทักษ์รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางพลับพลึง ปะระมะ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้…

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนศท.ธราดล ปิงยศชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนท่าวังผาพิทยา…

Read More

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนศท.ศตวรรษ น้อยสุภาพชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนท่าวังผา…

Read More

กิจกรรมเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผ…

Read More

นางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวนภาพร ทนะขว้างครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้…

Read More

นางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับสพฐ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวเรณู สุทธน้อยครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้ร…

Read More

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางณัฐพร ธรรมวงศ์ นางณีรวัลย์ ไชยวงค์ นางสาวอิงคณา เสริมคุณ ครูโรงเ…

Read More