รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมการเรียนรู้อักษรคันจิ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นางสาวจินตนา อำขำ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาญี…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของพลังงาน นางพลับพลึง ปะระมะ

ผู้วิจัย :  พลับพลึง   ปะระมะ ปีการศึกษา  :  2565           งานวิจัยนี้มีวั…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องกฏการเคลื่อนที่ของนิวตันโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา ฟิสิกส์ 1 นายเดชาธร วงศ์ไชย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิ…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ นายกันตพงษ์ หมั่นดี

ผู้วิจัย กันตพงษ์ หมั่นดีหน่วยงาน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมปีการศึกษา 2565 บทคัดย่อการวิจัยใ…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี

ชื่อผู้วิจัย นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรีปีการศึกษา 2565การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ …

Read More

การเพิ่มทักษะการเขียนประโยคภาษาจีน “写作” โดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ปีการศึกษา 2565 นางสาวนภาพร ทนะขว้าง

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนประโยคภาษาจีน“写作” เพื่อเป…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางกาญจนา ธนะขว้าง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 1 ว31241 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล…

Read More

การพัฒนาความคล่องแคล่วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายภูวนัย รินแก้ว

การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม –ing ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นางสาวจิรนันท์ ศรีจันทร์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้รูปแบบเจาะจง (Purposive sampling) มีวั…

Read More

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางภิสชา ไชยบาล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1สำหรับนัก…

Read More