การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม –ing ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นางสาวจิรนันท์ ศรีจันทร์

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้รูปแบบเจาะจง (Purposive sampling) มีวั…

Read More

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางภิสชา ไชยบาล

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกส์ 1สำหรับนัก…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นางปริศนา ยาวิไชย

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจ…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นางวณัทสนันท์ คงตาล

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย…

Read More

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นางสาวณีรวัลย์ ไชยวงค์

จากการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในปีการศึกษา2564 ทางโรงเรียนได้ให้ครูผู้สอน…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รายวิชาภาษาอังกฤษ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษเพ…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางพุทธธิดา ไชยยงค์

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธ…

Read More

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางพัชรีพรรณ ตนภู

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง คำพ้อง ของนักเรียนก่อนและ…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Present Perfect Tense โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก( Active Learning ) นางจิราภรณ์ วงค์สวัสดิ์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง กา…

Read More