การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การได้ยินเสียง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา ฟิสิกส์ 3 ว32204 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง…

Read More

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

                     บทคัดย่อ ชื่อผลงาน         &n…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชาสังคมศึกษา4

ชื่อเรื่องวิจัย            &nb…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาชีววิทยา 3 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่…

Read More

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ด้วยการใช้สื่อวีดีทัศน์ ในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 4 ศ22102 เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2

ชื่อวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningบูรณา การบนพื้นฐ…

Read More

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่…

Read More

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บูรณาการบนพื้นฐาน วัฒนธรรมวิถีน่าน เรื่อง การใช้ Gerund and Infinitive โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิง รุก ( Active Learning )รายวิชาภาษาอังกฤษ

            บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึก…

Read More

การพัฒนาทักษะการใช้สูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยใช้ชุดฝึกทักษะ รายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excelโดยใช้ชุดฝึกทักษะ…

Read More

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาภาษาไทย ๔ ท๒๒๑๐๒ เรื่อง คำประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธร…

Read More