ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  ได้ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564  โดย   วิธีคัดเลือก ตามประกาศ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  นั้น  ปรากฏว่า ร้านสำเพ็งเชียงราย        เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR )

Related posts