โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางกาญจนา ธนะขว้าง นางพลับพลึง ปะระมะ นายกิตติศักดิ์ มะโน นางสาวอิงคณา เสริมคุณ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำตัวแทนลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

Related posts

Leave a Comment