เรื่อง ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน

กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

  1. การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ==>>>CLICK

2. ใบเสนอราคา ==>>>CLICK

Related posts