โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดป้ายพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมพร้อมด้วยนายวศิน จิณะกับ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมนางนงนุช วงศ์วิเศษ น.ส.ศิริลักษณ์ อินทา น.ส.เดือนเพ็็ญ ศรีสิทธิพจน์ น.ส.เจนจิรา กุณะ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดป้ายพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ สำนักงานประสานงานมัธยมศึกษาน่าน (โรงเรียนบ้านท่าล้อ) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Related posts