การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัยเพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัยเพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ ๒๑ : กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน โดยเน้นกระบวนการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

Related posts